ОмскАвтоСклад

Андріївська селищна рада Балаклійського району

Регламент

РЕГЛАМЕНТ

АНДРІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Затверджений на І сесії VІ скликання селищної   ради

  від  “_12__”_листопада_ 2010 р.

 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції й повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування України” та іншими законами.

Рада складається з 30 рівних у своїх правах депутатів, які є повноваженими і відповідальними представниками виборців. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Порядок організації й гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, законом про статус депутата та іншими законами.

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який очолює селищний голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, створює умови для реалізації громадянам їхніх конституційних прав в управлінні державними й громадськими справами. Строк повноваження ради – 5 років.

 ПОВНОВАЖЕННЯ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 Селищна рада правомочна розглядати й вирішувати питання, віднесені  Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування України” та іншими законами до її відома.

Включно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання:

1)затвердження регламенту ради;

2)утворення й ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3)утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4)обрання за пропозицією селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5)затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

6)утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;

7)затвердження плану  роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8)заснування засобів масової інформації ради, призначення й звільнення їх керівників;

 9)заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;

10)прийняття рішення про недовіру селищному голові;

11)заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12)заслуховування повідомлень депутатів про рабату в раді, виконання ними доручень ради;

13)розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14)прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15)скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийняття у межах її повноважень;

16)прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених Законом;

17)визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18)прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19)прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;

20)прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21)прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід із них;

22)затвердження програм соціально економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23)затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24)установлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25)утворення позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів;

26)прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27)прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів із відповідного місцевого бюджету;

28)прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29)установлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30)прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого 

майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір куплі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

31)прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32)створення у разі необхідності органів служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування /утримання/ комунальних підприємств, установ, організацій, визначення повноважень цих органів /служб/;

33)вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34)вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35)затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

36)вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37)прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову  цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38)надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об'єктів, сфера екологічного впливу яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39)створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження й звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

40)заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;

41)прийняття рішень із питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42)затвердження у створеному порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, що знаходяться на території ради;

43)затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, із питань, віднесених до її виключної компетенції;

44)встановлення відповідно до законодавства правил із питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти й порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45)прийняття у межах, визначених законом, рішень із питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

46)прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47)прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48)затвердження статуту територіальної громади;

49)затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

50)Утворення депутатських фракцій та обрання керівника .

 ПОВНОВАЖЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 Виконком селищної ради будує свою роботу згідно власних /самоврядних/ і делегованих повноважень.

До відання виконавчих комітетів селищної ради згідно Закону України “Про місцеве самоврядування України” належать повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури й спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту й зв'язку, будівництва, зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет селищної ради має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними винагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Виконавчий комітет здійснює й інші передбачені державним законодавством повноваження.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради в міру необхідності, але не раніше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА

 1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Повноваження селищного голови можуть бути припиненні достроково у випадках, передбачених законом України “Про місцеве самоврядування України”.

3. Селищний голова:

3.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території ради, додержання конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

3.2. Організує роботу ради та її виконавчого комітету.

3.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

3.4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

3.5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради.

3.6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури й штатів виконавчих органів ради та її виконавчого комітету.

3.7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

3.8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний, сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

3.9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затвердженні радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

3.10. Призначає на посаду та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та їх виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

3.11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

3.12. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету.

3.13. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

3.14. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

3.15.  Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

3.16. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

3.17. Веде особистий прийом громадян.

3.18. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

3.19. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання  її виконавчих органів.

3.20. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

4. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

6. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ  Й  ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  РАДИ

 Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

 СЕСІЯ  РАДИ

 

1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Її відкриває й веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови й визнання їх повноважень.

2.Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою.

3.Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

4. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію селищної ради, сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

4.1. Відповідно до доручення селищного голови.

4.2. Якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або її виконавчого комітету.

4.3. Якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом “Про місцеве самоврядування України”.

5. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або її виконавчого комітету.

6. У разі якщо вищезазначені посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

8. Сесію селищної ради відкриває й веде селищний голова, а у вищезазначених випадках секретар ради. Сесію також відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів цієї ради.

9. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

10.  Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситься селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної обласної ради, загальними зборами громадян.

11. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

12. Порядок скликання сесії ради, підготовки й розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Протоколи сесій селищної ради, прийняті нею рішення підписуються селищним головою, у разі його відсутності – відповідно секретарем селищної ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

13. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ  РАДИ

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови й членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського й соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями й співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також із питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, призначеним законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали й документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає й веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутність голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення й розгляду питань постійні комісії готують висновки й рекомендації. Висновки й рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою й секретарем комісії.

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть 

за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно.  Висновки й рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

16. На сесії селищної ради можуть утворюватися тимчасові комісії, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти й пропозиції на розгляд ради.

17. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

18. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

19. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 CЕКРЕТАР  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах /крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3.Секретар селищної ради:

3.1. Скликає сесії ради у вищезазначених випадках, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради.

3.2. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.3.Організує підготовку сесій ради, питання, що вносяться на розгляд ради.

3.4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

3.5. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

3.6. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

3.7. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою й проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

3.8. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

3.9. Вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету селищної ради.

5. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 Матеріальна й фінансова основа діяльності селищної ради, відповідальність її органів та посадових осіб ґрунтується на підставі Закону “Про місцеве самоврядування України” та інших законів.

 Секретар селищної ради                                                                 В.В.Сафонова